Tìm kiếm theo cụm từ
Đề tài NCKH

 • : TS. Lê Xuân Cung
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2019 - 10/2020
 • : PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : TS. Phạm Ngọc Đông
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp
 • : Thể thủy tinh - khúc xạ ngoại khoa
 • : Cấp Bộ
 • : 01/2020 - 11/2020
 • : TS. Phạm Thu Minh
 • : Chấn thương
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2020 - 08/2021
 • : Bùi Đào Quân
 • : Tạo hình - thẩm mỹ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 03/2020 - 08/2020
 • : PGS. TS. Vũ Bích Thủy
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 07/2019 - 08/2020
 • : TS. Vũ Tuấn Anh
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 10/2018 - 12/2021
 • : TS. Vũ Tuấn Anh
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 12/2018 - 12/2021
 • : TS. Vũ Tuấn Anh
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 02/2018 - 12/2021
 • : TS. Vũ Tuấn Anh
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 02/2018 - 12/2021
 • : TS. Vũ Tuấn Anh
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2018 - 12/2021
 • : TS. Nguyễn Thị Hà Thanh
 • : Glocom
 • : Cấp Cơ sở
 • : 02/2020 - 11/2020
 • : Bs. Trần Thu Hà
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2019 - 05/2021
 • : TS.Nguyễn Xuân Tịnh
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Nguyễn Diệu Linh
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 02/2020 - 02/2020
 • : Nguyễn Thị Hoàng Thảo
 • : Glocom
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2014 - 12/2020
 • : Phạm Phương Nga
 • : Khúc xạ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 02/2020 - 10/2020
 • : PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp
 • : Khúc xạ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 10/2021
 • : Phạm Thị Hải Yến
 • : Khúc xạ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 02/2020 - 10/2023
Trang 1/13 <12345678910>