Tìm kiếm theo cụm từ
Đề tài NCKH

 • : PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp
 • : MBĐ - VM
 • : Cấp Cơ sở
 • : 07/2019 - 07/2020
 • : Ths. Trần Khánh Sâm
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 08/2019 - 12/2020
 • : TS.Nguyễn Xuân Tịnh
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 12/2023
 • : TS.Nguyễn Xuân Tịnh
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 12/2021
 • : TS.Nguyễn Xuân Tịnh
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 12/2021
 • : TS. Phạm Ngọc Đông
 • : Kết - Giác mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 12/2019 - 12/2021
 • : TS. Hoàng Anh Tuấn
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : - 12/2020
 • : Nguyễn Thị Thu Hiền
 • : Tạo hình - thẩm mỹ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 12/2019
 • : Bs. Đoàn Thu Lan
 • : Tạo hình - thẩm mỹ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 03/2018 - 12/2019
 • : TS.Nguyễn Xuân Tịnh
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2019 - 06/2020
 • : TS. Nguyễn Văn Huy
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2018 - 10/2019
 • : Trần Thu Hương
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 10/2016 - 12/2020
 • : PGS. TS. Cung Hồng Sơn
 • : Khúc xạ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2019 - 06/2020
 • : PGS. TS. Vũ Bích Thủy
 • : Mắt trẻ em
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2019 - 06/2021
 • : TS. Bùi Thị Vân Anh
 • : Glocom
 • : Cấp Cơ sở
 • : 04/2019 - 04/2020
 • : Bùi Việt Hưng
 • : Dịch kính - Võng mạc
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2019 - 06/2021
 • : Hà Huy Thiên Thanh
 • : Tạo hình - thẩm mỹ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 06/2018 - 08/2019
 • : Hà Huy Thiên Thanh
 • : Tạo hình - thẩm mỹ
 • : Cấp Cơ sở
 • : 01/2019 - 09/2020
 • : TS. Thẩm Trương Khánh Vân
 • : Chấn thương
 • : Cấp Cơ sở
 • : 10/2019 - 10/2020
 • : TS. Bùi Thị Vân Anh
 • : Glocom
 • : Cấp Cơ sở
 • : 05/2019 - 05/2020
Trang 1/7 <1234567>