Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá tình trạng miệng nối sau phẫu thuật nối thông lệ mũi nội soi
Khác
Cấp Cơ sở
06/2018 - 08/2019
Hà Huy Thiên Thanh
Tạo hình - thẩm mỹ
Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 Bác sĩ Hà Huy Thiên Thanh Khoa Tạo hình thầm mỹ mắt và vùng mặt chủ nhiệm đề tài 1 năm
2 Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Tạo hình thầm mỹ mắt và vùng mặt Thư ký đề tài 1 năm
3 Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh Khoa Tạo hình thầm mỹ mắt và vùng mặt Nghiên cứu viên 1 năm
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
1. Đánh giá tình trạng miệng nối sau phẫu thuật nội soi 2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng miệng nối
Mới
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Nghiên cứu mới nằm trong nhóm nghiên cứu về phẫu thuật nội soi nối thông lệ mũi
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Đánh giá tình trạng miệng nối qua nội soi mũi Đưa ra được tiêu chuẩn đánh giá 1 năm` các cán bộ tham gia nghiên cứu