Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Kết quả điều trị nối thông lệ mũi nội soi ở các hình thái tắc ống lệ mũi
Khác
Cấp Cơ sở
01/2019 - 09/2020
Hà Huy Thiên Thanh
Tạo hình - thẩm mỹ
Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ mắt và vùng mặt
Bệnh viện Mắt TW
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 Bác sĩ Hà Huy Thiên Thanh Khoa Tạo hình thầm mỹ mắt và vùng mặt chủ nhiệm đề tài 1 năm
2 Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh Khoa Tạo hình thầm mỹ mắt và vùng mặt tham gia nghiên cứu 1 năm
3 Phó giáo sư Phạm Thị Khánh Vân Bộ môn Mắt tham gia nghiên cứu 1 năm
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật nối thông lệ mũi nội soi
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị đưa ra được kết quả nghiên cứu 1 năm các BS tham gia nghiên cứu