Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài
Đánh giá kết quả thông lệ đạo ở trẻ em tắc và bán tắc lệ đạo từ 6 đến 12 tháng
Mắt trẻ em
Cấp Cơ sở
03/2020 - 09/2021
TS. Thẩm Trương Khánh Vân
Mắt trẻ em
Khoa Chấn thương mắt
Bệnh viện Mắt Trung ương
# Học hàm học vị Họ và tên Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)
1 TS.BS TS. Thẩm Trương Khánh Vân Bệnh viện Mắt TW Hướng dẫn và thực hiện nghiên cứu 03 tháng
2 TS.BS TS. Ngô Văn Thắng Bệnh viện Mắt TW Thực hiện nghiên cứu 03 tháng
3 CNĐD ĐD. Hoàng Thị Phương Thúy Bệnh viện Mắt TW Thực hiện nghiên cứu 03 tháng
# Tên đơn vị Nội dung phối hợp Người đại diện
Chưa có thông tin
Khảo sát và đánh giá tình trạng bệnh tắc và bán tắc lệ đạo ở trẻ em
Mới
# 4. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
1 Khảo sát và đánh giá tình trạng bệnh tắc và bán tắc lệ đạo ở trẻ em
# Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Các nhân, tổ chức thực hiện Dự kiến kinh phí
1 Khảo sát và đánh giá tình trạng bệnh tắc và bán tắc lệ đạo ở trẻ em Khảo sát và đánh giá tình trạng bệnh tắc và bán tắc lệ đạo ở trẻ em 6 tháng Hoàng Thị Phương Thúy