Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Ths KT. Nguyễn Thị Kim Dung Phụ trách Phòng Tài chính kế toán 04 người (thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019)
Thành viên khác
Ths. Bs. Nguyễn Đức Thành Ban Giám đốc Phó Giám Đốc Bệnh Viện
CN. Nguyễn Vũ Liêm Phòng Tài chính kế toán Kế toán viên
CN. Nguyễn Thu Hường Phòng Tài chính kế toán Kế toán viên
Đánh giá thực trạng và hoàn thiện quy trình mua sắm tại Bệnh Viện Mắt TW
10/12/2019

- Hiện tại chưa có quy trình mua sắm thống nhất giữa các Khoa Phòng trong Bệnh Viện.

 

- Hoàn thiện quy trình phù hợp với thực tế.

- Trong toàn Bệnh Viện

- Đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả trong công việc, tiết kiệm thời gian.

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm