Đang xử lý.....
Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết sáng kiến cải tiến
Họ tên tác giả Khoa phòng Chức vụ Tỷ lệ tham gia (& thời gian, đóng góp...)
Chịu trách nhiệm chính
Vũ Tuấn Anh Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến
Thành viên khác
Nguyễn Kiếm Hiệp Phòng Chỉ đạo tuyến
Trần Minh Đạt Phòng Chỉ đạo tuyến Phó phòng Chỉ đạo tuyến
Bóc màng ngăn trong dưới Decalin trong phẫu thuật cắt dịch kính bong võng mạc qua hoàng điểm
31/12/2019

Chưa được thực hiện ở Việt Nam

Bóc màng ngăn trong dưới Decalin trong phẫu thuật cắt dịch kính bong võng mạc qua hoàng điểm

Áp dụng trong phẫu thuật cắt dịch kính bong võng mạc qua hoàng điểm

Hiệu quả cao

Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm
Tên tài liệu Mô tả Tài liệu đính kèm